תקנון

1. מבוא
1.1. ברוך הבא לאתר (www.106center.co.il) להלן –("האתר"). – פורטל מידע יחצני חדשני בנושאי חברה תרבות ופנאי "החברה" או "מפעיל האתר" מאשרת גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן – "תנאי השימוש").
1.2. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
1.3. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.
1.4. 106סנטר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.
1.5. השימוש בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.

2. תנאי השימוש באתר וחובות המשתמש
2.1. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות..
2.2. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
2.3. הגולש אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו הוא מפרסם או מעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המשתמשים.
2.4. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
2.5. אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של 106סנטר הינו איסור .
2.6. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.

3. הגנה על הפרטיות ומאגרי מידע
3.1. בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו  בפניך, התכנים שעניינו אותך, כמה זמן שהית באתר ואילו פעולות ביצעת בו. המידע אינו מזהה אותך אישית לכן המידע שנאסף הוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. הנהלת האתר רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי  מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין. 106סנטר רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שתעשה באתר  לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. 106סנטר רשאית למסור   נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
3.2. 106סנטר תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי 106סנטר או על ידי אחרים עמם תתקשר, רק אם התקבל אישור אקטיבי מראש של הצרכן, באמצעות סימון "וי" מתאים באתר, או באמצעות אישור קבלת דואר פרסומי.

4. זכויות יוצרים וקנין רוחני
4.1. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של 106סנטר.
4.2. האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוב' (להלן – "המידע") מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל,. המידע הוא קניינה של 106סנטר או של צדדים שלישיים אשר התירו ל106סנטר לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר.
4.3. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של 106סנטר.
4.4. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ"ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.
4.5. הסימנים המסחריים של 106סנטר בין אם מצוין בצדו הסימון © ובין אם לאו, הם סימני מסחר של 106סנטר, או מותגים בבעלות 106סנטר, אשר השימוש בהם מותר בלעדית ל106סנטר. לא יעשה המשתמש כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של 106סנטר בסימני המסחר או המותגים.

5. הגבלת אחריות של מפעילת האתר
5.1. האתר בכללותו – כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור כמות שהוא . אמנם, נתכוונה 106סנטר כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם יתכן והמידע אינו שלם ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. למרות האמור לעיל, 106סנטר בודקת את המידע המוצג באתר, בנסיבות בהן יתגלה לחברה, כי נפלה טעות במידע המוצג באתר, תתקן החברה את הטעות באופן מיידי. 106סנטר אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע, במקרים בהם נקטה בכל האמצעים בכדי למנוע טעויות אלו. 106סנטר מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. יתכן וחלק מהמידע מקורו מצדדים שלישיים, ועל כן מובן של106סנטר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין 106סנטר ערבה למידת הדיוק של מידע זה.
5.2. 106סנטר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא  הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית  למחשבי 106סנטר, נזקים, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או  בקווי התקשורת לאתר, אצל 106סנטר או מי מספקיה.
5.3. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. 106סנטר אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר. 106סנטר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.
5.4. 106סנטר אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע.
5.5. 106סנטר אינה נושאת באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות
המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים.

6. תנאי השימוש הוספת תגובות ו/או הודעות באתר
6.1. אסור לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינו חוקי ו/או מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גס ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.
6.2. אסור להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.

7. קישורים לאתרים נוספים (links)
7.1. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
7.2. בכל הנוגע לקישורים לאתרים אחרים שאינם מתופעלים על ידי 106סנטר, 106סנטר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר,  שיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אלה או  בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם.

8. תנאים נוספים
8.1. בכוונת 106סנטר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת 106סנטר  להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית 106סנטר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
8.2. 106סנטר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו, והכול ללא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי דינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים  המתבצעים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות  או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה  כלפי 106סנטר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
8.3. 106סנטר שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות מעת לעת כל חלק מהמידע המצוי באתר, על ידי עדכון האתר. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי 106סנטר בגין שינויים במידע באתר.
8.4. 106סנטר שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
8.5. 106סנטר שומרת לעצמה את הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי שימוש אלה על ידי עדכון עמוד זה, מעת לעת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש.

8.6. 106סנטר רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד 106סנטר לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.
8.7. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין 106סנטר כל קשר ו/או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.
8.8. הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
8.9. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

9. אם אינך מסכים לכללי השימוש, התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה , אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.

מקווים כי אתר זה נותן מידע חדשני מעניין ומעניק מענה חיובי לצרכיך גלישה מהנה